Penjor Ambu Pupulan Puisi Basa Bali

Rp55.000

Puisi Bali Modérn sané madaging makudang-kudang parindikan kawéntenan aab jagaté mangkin majanten prasida kaanggén nyayubin pikayunané antuk panes bara kauripan. Kruna-kruna sané medal saking ening jiwan para kawiné saksat don-donan ngrembun. Basita paribasa sané kaanggén sakadi sekarnyané ngenyor tur maambu miik tatkala sasih Kartikané mengpeng. Sapunika taler pikayunan-pikayunan para kawiné sané mautsaha nyuksmayang panglimbak jagat sakadi buah taruné sané nged tur sida kaémpok olih sang sané kaluén saha kasatan tatkala nuluh pinceran kauripan. Ring sor taru sastrané punika raris i raga masandekan ajebos ngruruh kalangenan ngantos sirna sakancan pikobet-pikobet sané karasayang.

Deskripsi

Puisi Bali Modérn sané madaging makudang-kudang parindikan kawéntenan aab jagaté mangkin majanten prasida kaanggén nyayubin pikayunané antuk panes bara kauripan. Kruna-kruna sané medal saking ening jiwan para kawiné saksat don-donan ngrembun. Basita paribasa sané kaanggén sakadi sekarnyané ngenyor tur maambu miik tatkala sasih Kartikané mengpeng. Sapunika taler pikayunan-pikayunan para kawiné sané mautsaha nyuksmayang panglimbak jagat sakadi buah taruné sané nged tur sida kaémpok olih sang sané kaluén saha kasatan tatkala nuluh pinceran kauripan. Ring sor taru sastrané punika raris i raga masandekan ajebos ngruruh kalangenan ngantos sirna sakancan pikobet-pikobet sané karasayang.